Domingo. 23.01.2022
El tiempo

A cara menos afable das cláusulas solo

A cara menos afable das cláusulas solo
Aínda que a recuperación de cláusulas solo é unha boa noticia para os afectados, existe unha cara menos afable destas, o seu tratamento fiscal. Este feito fai posible que o maior beneficiado da recuperación destas figuras bancarias sexa a propia administración. O Real Decreto-lei 1/2017, de 20 de xaneiro, publicado no BOE de 21 de xaneiro de 2017 e en vigor o mesmo día da súa publicación, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas solo, establece a unha serie de axustes para que os afectados regularicen a súa posición respecto da Axencia Tributaria. En primeiro lugar establece que tanto as cantidades obtidas por cláusulas chan como os intereses obtidos en concepto de indemnización estarán exentos de tributación, con todo aqueles afectados que utilizasen as súas achegas á amortización da hipoteca para deducións por vivenda habitual ou deducións autonómicas, perden o seu dereito de dedución e terán que regularizar os exercicios non prescritos, é dicir, os últimos catro anos. O prazo do contribuínte para normalizar a súa situación sería o do propio exercicio fiscal, xa que logo, si obtén sentenza, laudo arbitral ou acordo bancario en setembro de 2016, terá que realizar estas operacións entre abril e xuño do 2017. Doutra banda, se o afectado utilizou as achegas para imputarse gastos deducibles en rendementos de capital inmobiliario ou actividades económicas, deberá realizar declaracións complementarias dos exercicios non prescritos eliminando os gastos que utilizou para reducir o seu tributación. Existe tamén a posibilidade que o contribuínte xa regularizara en exercicios anteriores a súa situación seguindo medidas que a axencia tributaria tiña vigentes antes da publicación deste Real Decreto, neste caso, o afectado deberá presentar unha rectificación das autoliquidaciones presentadas solicitando a devolución de ingresos indebidos por parte da administración en concepto de intereses de demora e intereses indemnizatorios, pois estes últimos debían imputarse como ganancia patrimonial en disposicións anteriores. É un tema de actualidade a solicitude de devolución dos gastos de formalización do contrato hipotecario, a recuperación destes tamén crea obrigacións fiscais, pero debe examinarse cada caso particular debido a que influirá a cantidade devolta, a forma de pago e o exercicio en que se fixo. En último lugar debe facerse referencia ás costas procesais, se a vostede lle estimaron todas as súas pretensións en xuízo ou si a cantidade recuperada é superior á ofrecida pola súa entidade bancaria no proceso de mediación, imporanlle a esta as costas procesais, é dicir o pago do seu avogado e procurador. Aínda que poida parecer ilóxico, a axencia tributaria estableceu en varias consultas vinculantes e xa que logo de obrigado cumprimento que, si o seu banco se fai cargo dos gastos do seu letrado xera en vostede un dereito crédito polo que deberá tributar e que sen dúbida aumentará a súa presión fiscal debido a que as costas de media adoitan situarse entre os 800 e 1000€.
  • Diego Dourado, profesional do eido xurídico. Porteiro da UD Cerqueda ([email protected]).
 

Artigos de Diego Dourado

Fonte

L

comentarios