Venres. 31.03.2023
El tiempo
Domingo Guerra
21:22
09/07/13

Débeda municipal

Débeda municipal
A débeda é un recurso municipal moi cuestionado. Sen embargo, non deixa de ser un instrumento que, como calquera outra ferramenta, pode utilizarse con eficiencia ou ineficazmente. O prexuízo e a visión simplista de numerosas voces críticas que condenan o endebedamento, cando non é excesivo ou está ben controlado, é indignante. E exaspera, porque os concellos son administracións modernas e serias. Cumpriron co obxectivo comprometido con Bruxelas, ao pechar 2012 con un exiguo déficit de 2.148 millóns de euros (0,2% do PIB), e manteñen un nivel de débeda pouco relevante, que incluso descendeu respecto a 2011, situándose nos 33.207 millóns de euros (3,1% do PIB). Por iso, non se entende o comportamento do Estado central, cunha débeda de 760.262 millóns de euros (72,3% PIB), nin o das Comunidades Autónomas, con pasivos por importe de 185.048 millóns (17,6% PIB), cando critican a débeda municipal e obrigan aos concellos con superávit a reducir o endebedamento, aínda que sexa mínimo ou se constaten necesidades máis prioritarias. E cál é a situación dos municipios de Quepasanacosta. En 2011, o endebedamento financeiro totalizaba 13,2 millóns de euros. En 2012, a cifra creceu ata situarse por riba dos 18,3 millóns (incremento dun 39%), fundamentalmente, para dar cumprimento ao pago de provedores. Cuestión xustificada e necesaria. O “ranking” dos nosos concellos, clasificados de menor a maior débeda, é o seguinte:
CONCELLOS DÉBEDA VIVA a 31/12/2011 Aumento ou Diminución DÉBEDA VIVA a 31/12/2012
DUMBRÍA 0,00 0,00 0,00
ZAS 0,00 0,00 0,00
MUXÍA 203.000,00 -203.000,00 0,00
CORCUBIÓN 79.000,00 14.813,00 93.813,00
MAZARICOS 408.000,00 -182.000,00 226.000,00
CABANA 421.000,00 -47.000,00 374.000,00
MALPICA 215.000,00 223.685,00 438.685,00
FISTERRA 895.000,00 -18.357,00 876.643,00
VIMIANZO 1.006.000,00 559.000,00 1.565.000,00
CEE 1.281.000,00 650.582,00 1.931.582,00
CAMARIÑAS 2.109.000,00 142.411,00 2.251.411,00
LAXE 1.611.000,00 640.706,00 2.251.706,00
CARNOTA 1.467.000,00 978.173,00 2.445.173,00
MUROS 1.933.000,00 721.552,00 2.654.552,00
PONTECESO 1.595.000,00 1.687.624,00 3.282.624,00
TOTAL 13.223.000,00 5.168.189,00 18.391.189,00
Fonte: http://www.minhap.gob.es.
Elaboración propia: Domingo Guerra.

O saneamento crediticio dalgúns municipios como Dumbría, Muxía e Zas, que non deben nada aos bancos, contrasta coa situación de Carnota, Muros e Ponteceso, os máis empeñados. Pero, insisto no argumento. Contratar débeda non é malo, o problema xurde cando o endebedamento é excesivo, non se utiliza en investimento produtivo, detrae moitos recursos para o pago de xuros e amortizacións (carga financeira), carece de transparencia, e obriga a adoptar medidas preventivas, correctivas ou coercitivas por incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, agora, consagrado constitucionalmente. Xa que, nestes casos, o que se cuestiona non é a débeda, senón a solvencia municipal.
  • Domingo Guerra ([email protected]). Economista. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

Outros artigos de Domingo Guerra

Fonte

comentarios