Mércores. 22.05.2024
El tiempo

O complemento para a redución da fenda de xénero. É discriminatorio o sucesor do complemento de paternidade?

O complemento para a redución da fenda de xénero. É discriminatorio o sucesor do complemento de paternidade?

O mes pasado falábamos do complemento de maternidade e das opcións que inda podía haber para solicitalo. Este mes toca falar do seu sucesor, o complemento para a redución da fenda de xénero. Neste caso os beneficiarios serían os homes e as mulleres que obtiveran unha pensión contributiva de xubilación, incapacidade permanente ou viudedade a partires do 4 de febreiro de 2021 e que tiveran un ou máis fillos. Enunicado así, parecería que non habería moito que comentar; sen embargo as condicións de acceso non son as mesmas para homes e mulleres. Así reproducimos aquí o que di o artigo 60 do Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, polo que se aproba o Texto Refundido da lei Xeral da Seguridade Social, e que regula o actual complemento para a redución da fenda de xénero:

1. Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Tener reconocida una pensión de viudedad por el fallecimiento del otro progenitor de los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

 b) Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:

 1.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

2.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

 3.ª En cualquiera de los supuestos a que se refieren las condiciones 1.ª y 2.ª para el cálculo de períodos cotizados y de bases de cotización no se tendrán en cuenta los beneficios en la cotización establecidos en el artículo 237.

4.ª Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. 

5.ª El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma

Xa a simple vista podemos comprobar como, se ben non se exclúe a ningún dos proxenitores en virtude do seu sexo, sí se establece unha clara diferencia. As mulleres recoñéceselle automáticamente, mentres que o seu recoñecemento para os homes está suxeito a unha serie de requisitos, principalmente demostrar a existencia de lágoas de cotización a causa da súa paternidade, que se dan por supostas no caso de que a solicitante sexa unha muller. Esta diferenciación poder ser contraria á Directiva comunitaria relativa á aplicación progresiva do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres, por razóns similares ás que o era o complemento de maternidade. É dicir, o actual complemento para a disminución da fenda de xénero, podería supoñer unha diferencia de trato entre homes e mulleres que xa foi declarado contrario ao Dereito da Unión. Así o plantexa o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, na cuestión prexudicial que eleva ó Tribunal de Xustiza da Unión Europea o 13 de setembro de 2023. Á espera da resposta que poida dar o Tribunal comunitario son xa numerosas ás reclamacións, tanto administrativas como xudiciais, de potenciais beneficiarios deste complemento.

Na miña opinión sí estariamos ante unha nova regulación discriminatoria xa que a muller pode percibir o complemento aínda que non exista perxuizo algún na súa carreira de cotización e os proxenitores masculinos vense obrigados en todo caso, aínda que non exista un proxenitora, a acreditar o baleiro de cotización esixido legalmente, sen que exista unha xustificación suficiente para a diferenciación de ambas situacións. De calquera xeito, para ter unha resposta definitiva, haberá que agardar a ver a evolución xurisprudencial deste asunto. Estaremos atentos.

  • Fátima Insua Canosa. Avogada laboralista apaixonada do seu traballo que colabora con distintos despachos e organizacións sindicais galegas e que cre que o coñecemento dos dereitos e obrigas dentro da relación laboral é básico para facelos valer.

MÁIS ARTIGOS DE FÁTIMA INSUA CANOSA

Comentarios