Sábado. 18.05.2024
El tiempo
Domingo Guerra
12:12
15/04/21

A morte do orzamento

MORTE DO ORZAMENTO
A morte do orzamento

Durante o primeiro trimestre de cada ano, os concellos “matan” o orzamento do exercicio anterior, aprobando a súa liquidación. Descanse en paz, pois, o orzamento de 2020, caracterizado por un escenario excepcional derivado da pandemia do Covid-19.

Nese contexto, de incuestionable problemática financeira e social, moitos dos nosos concellos relaxaron o control da sustentabilidade das contas públicas, grazas a que o Goberno do Estado suspendeu con carácter extraordinario as regras fiscais en canto ao cumprimento da estabilidade orzamentaria, límite de débeda e a regra de gasto, seguindo as recomendacións da Comisión Europea, que aplicou a cláusula xeral de salvagarda do Pacto de Estabilidade e Crecemento.

Agora que moitos dos nosos concellos están coa aprobación dos orzamentos para 2021, cómpre salientar que a interrupción das regras fiscais –tamén neste ano–, non implica a suspensión da normativa reguladora da actividade orzamentaria nin do resto de lexislación económico-financeira municipal. Polo que non se pode obviar que a aplicación dos principios contables e orzamentarios básicos seguen vixentes. Non quedaron en suspenso.

En consecuencia, o orzamento de 2021 debe aprobarse equilibrado e as novas operacións de crédito que se formalicen durante este ano estarán suxeitas aos límites legalmente establecidos. Tampouco significa a desaparición da responsabilidade fiscal, posto que o Goberno do Estado fixou unha taxa de déficit de referencia para as Corporacións Locais no exercicio 2021 do 0,1% do PIB, que servirá de guía para a actividade municipal. Por último, tamén se manteñen en vigor as obrigacións relativas ao período medio de pago a provedores, así como o control do seu cumprimento e, por suposto, os principios de transparencia e de boa xestión financeira aos que debe adecuar as súas actividades os nosos concellos.

Son cuestións que non convén esquecer, porque unha cousa é a relaxación das regras fiscais e outra moi distinta incumprir a Lei e poñer en risco a viabilidade económico financeira municipal de exercicios futuros.

OUTROS ARTIGOS SOBRE ECONOMÍA MUNICIPAL DE DOMINGO GUERRA

Comentarios