Mércores. 22.05.2024
El tiempo
Domingo Guerra
09:30
07/03/23

Continuamos perdendo poboación

TÁBOA poboacion costa da Morte 2018-2022
Continuamos perdendo poboación

Os que seguen este espazo lembrarán que, fai uns anos, detallábamos aquí a significativa perda de poboación dos nosos concellos (período 2012-2017). En conxunto, o descenso foi de 7.898 habitantes e, xa daquela, sinalábamos a necesidade de cooperar entre os diferentes niveis de goberno para intentar solucionar o problema.

Na actualidade, a información estatística para o período 2018-2022, como se pode comprobar na táboa, corrobora a tendencia negativa global. Esta situación, por tanto, xa non é conxuntural e teremos que actuar de inmediato e de forma decidida para minimizar o impacto negativo do despoboamento, conscientes tamén de que modificar o proceso levará anos.

Nese sentido, algunhas comunidades autónomas (Estremadura, Castela-A Mancha e Galicia) son pioneiras aprobando leis ao respecto. De feito, a nosa Comunidade aprobou a Lei 5/2021, de 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia que, segundo a exposición de motivos, pretende dar pulo ás actividades económicas no medio rural e costeiro non urbano, máis alá do ámbito agro-forestal e marítimo-pesqueiro, buscando unha modernización e diversificación da súa estrutura económica que garanta a sustentabilidade social, económica e medioambiental (cuestións reguladas no capítulo VI do Título II da Lei).

Pois ben, transcorrido un tempo desde a entrada en vigor desa norma, sería importante coñecer o seu impacto.

Afortunadamente, o Consello de Contas ten previsto realizar, durante este ano, unha auditoría operativa para verificar a eficacia coa que se cumpriron os obxectivos preestablecidos e a eficiencia e economía coa que se aplicaron esas medidas pola Xunta de Galicia. Ademais, como consecuencia dese traballo, tamén se poderán observar os efectos das políticas e estratexias adoptadas, no seu caso, polas entidades locais galegas, para abordar o reto demográfico.

Estamos convencidos de que o resultado dese traballo será de enorme utilidade, non só para identificar e valorar os froitos das políticas públicas implantadas, senón para que os xestores establezan as oportunas medidas correctoras. 

Porque se trata dunha cuestión moi relevante da que debemos concienciarnos todos. Porque, o declive demográfico tende a cronificarse. Porque, todas as institucións públicas deben implicarse máis neste problema, cada unha dentro do seu respectivo ámbito de competencias, como fai o noso órgano estatutario de control externo. E, porque, en definitiva é preciso desenvolver con éxito políticas concretas, para afrontar o progresivo envellecemento da sociedade, evitar a emigración e fomentar a natalidade.

  • Domingo Guerra. Economista. Especialista en economía pública e política económica pola USC.

OUTROS ARTIGOS SOBRE ECONOMÍA MUNICIPAL DE DOMINGO GUERRA

Comentarios